REGULAMIN UDZIAŁU w I Eco Kongresie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w dniu 24 maja 2022 w Krakowie

(„Regulamin”)

§1
Termin i czas trwania

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników I Eko Kongresu, zwanym dalej „Wydarzeniem”, który odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r., w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

2. Organizatorem Wydarzenia jest Uniwersytet Jagielloński – dalej jako: „UJ” lub „Organizator”.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Wydarzeniu i wstęp do budynków oraz na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie są równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

4. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i jego programie są udostępnione na stronie www.eco.uj.edu.pl

5. Uczestnik biorąc udział w spotkaniu zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń Organizatora.

§2
Zasady udziału w Wydarzeniu

 1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy na podstawie rejestracji online za pośrednictwem strony internetowej www.eco.uj.edu.pl.
 2. Rejestracja rozpocznie się w dniu: 9.05.2022 o godz. 9.00 i trwa do wyczerpania miejsc.
 3. Do rejestracji wymagane jest podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu
 4. O przyjęciu na Wydarzenie decyduje kolejność wpływania zgłoszeń oraz podanie prawidłowego adresu mailowego .
 5. Osoby przyjęte na Wydarzenie otrzymają stosowną informację zwrotną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku wolnych miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń rejestracyjnych.
 7. W przypadku ewentualnych rezygnacji zwalniane miejsca proponowane są kolejnym osobom z listy rezerwowej.
 8. Przed wejściem na Wydarzenie przeprowadzone zostaną czynności związane zpotwierdzeniem wcześniejszej rejestracji na podstawie okazywanego do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 9. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulamin, w tym zezwolenie na wykorzystanie wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach z Wydarzenia, o którym mowa w ust. 13 i 14.

10. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia.

11. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko w obecności dorosłych opiekunów lub rodziców, którzy odpowiedzialni są za sprawowanie opieki nad małoletnimi w czasie udziału w Wydarzeniu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
 2. podejmujądziałaniazmierzającedoobejściaalbowskazującenapróbęobejściaRegulaminu lub zasad funkcjonowania Wydarzenia;
 3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

13. Organizator planuje przeprowadzenie fotorelacji i videorelacji z Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).

14. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w ust. 13 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, na profilach w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych.

15. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci utrwalenia wizerunku oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.

§3 Wykłady

1. Prelegent/Wykładowca ponosi pełną odpowiedzialność za formę i treść Wykładu, Abstraktu i Plakatu (dalej łącznie jako: „Utwory”).

2. Prelegent/Wykładowca zobowiązuje się do opracowania i prezentacji autorskich Utworów i gwarantuje, że Utwory nie będą naruszały praw i dóbr osobistych osób trzecich, zawierały tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie w treści Utworów ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi, a także prezentowanie innej tematyki zakazanej przez powszechnie obowiązujące przepisy.

3. Jeżeli jakąkolwiek część Utworów stanowić będą elementy prawnie chronione, do których prawa nie będą przysługiwały Prelegentowi/Wykładowcy, Prelegent/Wykładowca gwarantuje, że jest uprawniony do ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Utworów i udzielenia Organizatorowi Licencji z prawem udzielania sublicencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, bez konieczności pozyskiwania przez Organizatora dodatkowych zgód i zezwoleń.

4. Prelegent/Wykładowca udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji z prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na korzystanie z Utworów samodzielnie, jaki w ramach utworu zbiorowego, w zestawieniu z utworami i elementami dowolnie wybranymi przez Organizatora (m. in. z Utworami innych Prelegentów/Wykładowców, obrazem i dźwiękiem, w tym w ramach tzw. Materiałów konferencyjnych), jak również dokonywanie ich opracowań, adaptacji, modyfikacji.

5. Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej (zwana dalej „Licencją”), zostaje udzielona Organizatorowi z chwilą wygłoszenia Utworu przez Wykładowcę;

6. Licencja obejmuje korzystanie z Utworów na polach eksploatacji analogicznych do tych wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

 1. a)  w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlania, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, zamieszczenie Utworów na stronach internetowych, w serwisach społecznościowych, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
 2. b)  rozpowszechnianie na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy;
 3. c)  prawo do swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów, w tym dla celów reklamy, promocji Organizatora lub prowadzonej przez niego działalności na terenie kraju oraz za granicą.

7. Licencja obejmuje także zezwolenie na wykonywanie przez Organizatora i osoby działające na jego rzecz praw zależnych do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 12 powyżej, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian, wykonywania opracowań, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz prawo do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów o zakresie analogicznym do tego z którego korzysta Organizator.

8. Prelegent/Wykładowca upoważnia Organizatora oraz podmioty, którym Organizator udzieli dalszych upoważnień, do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Utworu, a w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu oraz decydowania o sposobie oznaczenia autora Utworu i zobowiązuje się do niewykonywania tych praw względem Organizatora i upoważnionych przez niego podmiotów, z tym zastrzeżeniem, że Organizator na życzenie Prelegenta/Wykładowcy i w miarę możliwości zobowiązany jest uszanować życzenie Prelegenta/Wykładowcy co do oznaczenia go jako osoby prezentującej Utwór.

9. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora i/lub podmiotów działających na jego rzecz i/lub do podmiotów upoważnionych przez niego do korzystania z Utworów (zwanych dalej „Podmiotami uprawnionymi”), roszczeń mających związek z Utworami lub ich poszczególnymi elementami, Prelegent/Wykładowca:

a) zwolni Organizatora i/ lub Podmioty uprawnione z przedmiotowych roszczeń, w zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia od osób trzecich praw do elementów prawnie chronionych Utworu, w tym autorskich praw majątkowych i pokrewnych do nich

i poszczególnych ich elementów oraz do uzyskania od nich zezwoleń i upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz

b) będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora i/lub Podmioty uprawnione z tytułu wystąpienia wobec nich z roszczeniami, o których mowa w pkt a) powyżej, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie Utworów lub bezprawne wykorzystanie ich poszczególnych elementów.

10. Jeśli w toku prowadzenia warsztatów dojdzie do powstania utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób prowadzących warsztaty w zakresie zezwolenia na korzystanie z tak powstałego utworu.

11. Wygłoszenie Wykładu, jak i udzielenie Organizatorowi zezwoleń, upoważnień i licencji, o których mowa powyżej na korzystanie z Utworu/Utworów i wizerunku Prelegenta/Wykładowcy, w zakresie i na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji jest nieodpłatne i następuje na cele statutowe Organizatora.

§3
Zmiana Regulaminu

1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej www.eco.uj.edu.pl – w wersji umożliwiającej jego pobranie, a także w trakcie Wydarzenia będzie udostępniany do wglądu na życzenie Uczestników.

2. UJ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany programu Wydarzenia, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Wydarzeniu.

3. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.

§4
Zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez pracowników, współpracowników i podwykonawców Organizatora Wydarzenia lub służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach, zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem Wydarzenia.

3. UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Wydarzenia i UJ.

4. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do rowerów, samochodów i innych pojazdów pozostawionych na terenie UJ.

5. W szczególnych przypadkach UJ jest uprawniony do lustracji bagażu i użycia detektora metali celem ograniczenia możliwości wniesienia niebezpiecznych narzędzi na teren Wydarzenia. Powyższe uprawnienie służy zapewnieniu bezpieczeństwa Uczestnikom, a brak zgody na

wykonanie w stosunku do danej osoby ww. uprawnienia przez UJ jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.

6. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu nie mogą posiadać ani wnosić na teren Wydarzenia i UJ:

 1. jakichkolwiek przedmiotów uznanych za niebezpieczne,
 2. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.

7. Podczas Wydarzenia zakazane jest manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów politycznych.

8. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników oraz UJ, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenie. Pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Organizatora Wydarzenia uprawnieni są do wyproszenia z Wydarzenia osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim.

9. W przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Organizatora Wydarzenia są uprawnieni do:

a) wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości,

b) sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §4 ust. 6,

c) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania,

d) żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika i zastosowania wszelkich dostępnych środków, w tym także zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik pomimo wcześniejszego upomnienia nadal zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo i porządek Wydarzenia.

10. UJ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń UJ oraz poleceń pracowników, współpracowników i podwykonawców Organizatora Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach pracowników, współpracowników i podwykonawców Organizatora, wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, UJ może korzystać z monitoringu obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty. Zasady korzystania z monitoringu określa załącznik do zarządzenia nr 34 Rektora UJ z 16 maja 2019 r.

13. UJ zabrania palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie Wydarzenia.

14. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Wydarzenia.

§5
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 lub odpowiednio 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: uczestnictwa w Wydarzeniu wskazanym w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników tego. Wydarzenia.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w wydarzeniach, o których mowa w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na organizacji ww. wydarzeń.

5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio bądź z ogólnodostępnych źródeł takich jak strony www.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub filmach z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją UJ, w tym na potrzeby relacji z wydarzenia – zgodnie z §3 ust. 4-5Regulaminu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Wydarzenia. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ w portalach społecznościowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.

Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: konferencje@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Centrum Promocji i Komunikacji, ul. Michałowskiego 9/3, 31-126 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w wyżej wymienionym miejscu UJ.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§6 Postanowienia końcowe

1. UJ zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły. O odwołaniu wydarzenia UJ ogłosi na stronie internetowej www.eco.uj.edu.pl lub poinformuje bezpośrednio Uczestników.

2. UJ nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.